Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Opoka" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpsp.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpsp.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji 27.03.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego dpsp.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Śmiejek, adres poczty elektronicznej serwis@lobo.pro Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 757-08-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego dpsp.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego dpsp.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej "Opoka" powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej "Opoka" może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej "Opoka" odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dom Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach ul. Pszczyńska 100

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla mieszkańców, rodzin mieszkańców oraz kontrahentów i klientów dostępne są dwa wejścia:

 • bezpośrednio od ulicy Pszczyńskiej (główne) – schody z poręczą oraz platforma dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracowników ochrony,
 • wejście boczne (brama gospodarcza) – brama otwierana automatycznie przez pracownika ochrony (podgląd monitoringu lub wezwanie dzwonkiem), wejście posiada podjazd dla wózków.

Stanowisko pracowników ochrony (punkt informacyjny) znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym.
Wszystkie budynki (A, B, C,D) są połączone ciągami komunikacyjnymi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze w każdym z budynków. W budynkach jest winda oraz platforma dla osób niepełnosprawnych a ciągi korytarzy umożliwiają dostęp do każdego miejsca w budynku. Toalety ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań (pochylnie,platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
 • pomiędzy budynkami B i C zastosowano pochylnię,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest przez wsparcie pracownika ochrony,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika ochrony lub pracownika socjalnego (pokój przy wejściu głównym do budynku),
 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność jest zapewniona poprzez możliwość wjazdu samochodem na teren posesji bramą gospodarczą (dzwonek przy bramie, telefoniczne ustalenie – 32 232 21 91, email sekretariat@dpsp.gliwice.eu).

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku, pomieszczeń administracyjnych i ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Domu Pomocy Społecznej „Opoka” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI-1

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej Opoka
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Tomecka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:15:02
Informację wprowadził do BIPAnna Tomecka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:15:02
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAnna Tomecka2020-09-08 12:42:38
2Modyfikacja stronyAnna Tomecka2020-09-08 12:45:51
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:37:24
4nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:38:46
5nowaAnna Tomecka2020-09-21 06:19:40
6nowaAnna Tomecka2021-03-23 09:57:49
7nowaAnna Tomecka2021-03-23 11:09:32
8nowaAnna Tomecka2021-03-29 09:22:44
9nowaAnna Tomecka2022-02-21 13:16:35
10nowaAnna Tomecka2022-02-21 13:23:16
11nowaAnna Tomecka2022-03-07 11:39:52
12nowaAnna Tomecka2022-03-07 11:40:41
13nowaAnna Tomecka2022-03-07 11:42:07
14nowaAnna Tomecka2023-03-31 12:06:40
15nowaAnna Tomecka2024-03-27 13:01:22